Антон Жоров Антонов – процедура за доктор – защита: 6 март 2015

Защитата на дисертационния труд на Антон Жоров Антонов, докторант в секция „Биоинформатика и математическо моделиране“, на тема „Конкурентно моделиране на невронни мрежи чрез обобщени мрежи“, професионално направление: 4.6 „Информатика и компютърни науки“, научна специалност: 02.21.10 „Приложение на принципите и методите на кибернетиката“, с научни ръководители чл.-кор. проф. Красимир Атанасов и чл.-кор. проф. Стефан Хаджитодоров ще се състои на 06.03.2015 г. от 11 ч. в залата на Института по биофизика и биомедицинско инженерство, ул. „Акад. Г. Бончев” бл. 105, Академичен комплекс “4-ти километър”.

Материалите по защитата са на разположение в канцеларията на Института по биофизика и биомедицинско инженерство – БАН, ул. “Акад. Г. Бончев”, бл. 105, София.

Приложени материали:

Публикувано: 18 февруари 2015.