24 ноември 2023: Антония Дюкенджиева-Тодорова – процедура за ОНС “доктор” – защита: 8 декември 2023

На 8 декември 2023 г. от 11:00 ч. в заседателната зала на бл. 105, ул. „Акад. Г. Бончев“, Академичен комплекс „4-ти километър“, ще се проведе защитата на дисертационен труд за получаване на образователната и научна степен „доктор“ на Антония Георгиева Дюкенджиева-Тодорова, редовен докторант, на тема „Изследвания на ADME/Tox свойства и молекулни взаимодействия на флавонолигнани от Silybum marianum L. чрез in silicо и in vitro подходи“ (Област на висше образование: 4. „Природни науки, математика и информатика“, професионално направление: 4.3. „Биологически науки“, докторска програма „Приложение на принципите и методите на кибернетиката в областта на зависимости структура – активност на биологично активни вещества“) с научни ръководители проф. д-р Иванка Цаковска и чл.-кор. проф. дбн Илза Пъжева.

Председател на Научното жури е проф. д-р Таня Пенчева.

Материалите по защитата са на разположение в канцеларията на Института по биофизика и биомедицинско инженерство – БАН, ул. „Акад. Г. Бончев“, бл. 105.

Приложени материали: