Документи в конкурса за “доцент” в секция “Биомакромолекули и биомолекулни взаимодействия”

Във връзка с конкурса за заемане на академичната длъжност “доцент” в област на висше образование 4. “Природни науки, математика и информатика”, професионално направление “Биологически науки”, шифър 4.3., научна специалност “Биофизика” за нуждите на секция “Биомакромолекули и биомолекулни взаимодействия” – ИБФБМИ, БАН, обявен в ДВ, бр. 18/08.03.2016 г. и съгласно чл. 27 (1) от ЗРАСРБ и Правилника за условията и реда за придобиване на научни степени и за заемане на академични длъжности в ИБФБМИ при БАН, се публикуват рецензиите и становищата на членовете на научното жури, както и резюметата на гл. ас. д-р Румяна Тодорова Тодорова и гл. ас. д-р Тоня Димитрова Андреева.

Приложени материали:

Публикувано: 1 юли 2016