14 февруари 2018: Августина Красимирова Данаилова – процедура за доктор – защита: 6 март 2018

На 6 март 2018 г. от 14 ч. в заседателната зала на бл. 21, ул. „Акад. Г. Бончев“, Академичен комплекс „4-ти километър“, ще се проведе защитата на дисертационен труд за получаване на образователната и научна степен „доктор“ на Августина Красимирова Данаилова, редовен докторант, на тема „Калориметрични маркери за диагностика и мониториране на онкохематологични заболявания“ (Област на висше образование: 4. „Природни науки, математика и информатика“, професионално направление: 4.3. „Биологически науки“, научна специалност „Биофизика“) с научни ръководители проф. дбн Стефка Танева и доц. д-р Сашка Крумова. Председател на Научното жури е проф. дбн Стефка Танева.

Материалите по защитата са на разположение в канцеларията на Института по биофизика и биомедицинско инженерство – БАН, ул. “Акад. Г. Бончев”, бл. 105.

Приложени материали:

Дата на публикуване: 14 февруари 2018