25 юни 2018: Айгюн Кемал Фаик – процедура за доктор – защита: 12 юли 2018

На 12 юли 2018 г. от 11 ч. в заседателната зала на бл. 21, ул. „Акад. Г. Бончев“, Академичен комплекс „4-ти километър“, ще се проведе защитата на дисертационен труд за получаване на образователната и научна степен „доктор“ на Айгюн Кемал Фаик, редовен докторант, на тема „Механизми на отговор на фотосинтетичния апарат на висши растения на комбиниран температурен и светлинен стрес“ (Област на висше образование: 4. „Природни науки, математика и информатика“, професионално направление: 4.3. „Биологически науки“, научна специалност „Биофизика“) с научен ръководител проф. д-р Мая Величкова.
Председател на Научното жури е проф. д-р Мая Величкова.

Материалите по защитата са на разположение в канцеларията на Института по биофизика и биомедицинско инженерство – БАН, ул. “Акад. Г. Бончев”, бл. 105.

Приложени материали:

Дата на публикуване: 25 юни 2018