Документи на доц. д-р Биляна Панчева Николова-Лефтерова в конкурс за професор

Във връзка с конкурса за заемане на академичната длъжност “професор” в област на висше образование 4. „Природни науки, математика и информатика“, професионално направление .3. „Биологически науки“, научна специалност „Биофизика“, за нуждите на секция „Електроиндуцирани и адхезивни свойства“ – ИБФБМИ, БАН, обявен в ДВ, бр. 63/30.07.2021 г. и съгласно чл. 29в (4) и чл. 27 от Закона за развитието на академичния състав в Република България, както и чл. 6.9 от Правилника за условията и реда за придобиване на научни степени и за заемане на академични длъжности в ИБФБМИ, БАН, днес, 25.11.2021 г., се публикуват рецензиите и становищата на членовете на Научното жури, както и резюметата на избрани научни трудове на доц. д-р Биляна Панчева Николова – Лефтерова.

Приложени материали:

Публикувано: 26 ноември 2021