24 юни 2013: Биляна Панчева Николова-Лефтерова

Във връзка с конкурса за заемане на академичната длъжност “доцент” по научно направление “Биологични науки”, шифър 4.3., специалност 01.06.08, “Биофизика”, обявен в ДВ, бр. 21/01.03.2013 год. и съгласно чл. 27 (1) ЗРАСРБ и правилника за условията и реда за придобиване на научни степени и за заемане на академични длъжности в ИБФБМИ при БАН, се публикуват рецензиите и становищата на членовете на научното жури, както и резюметата на гл. ас. д-р Биляна Панчева Николова-Лефтерова.

Приложени материали:

Публикувано: 24 юни 2013