Конкурс за главен асистент — секция “Биоинформатика и математическо моделиране”

Институтът по биофизика и биомедицинско инженерство – БАН, София, обявява конкурс за главен асистент, професионално направление „Информатика и компютърни науки“, шифър 4.6, за нуждите на секция „Биоинформатика и математическо моделиране“ към института със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документи се подават в канцеларията на института, ул. Акад. Г. Бончев, бл. 105.

Дата на публикуване: 10 май 2013