30 април 2024: Борислав Георгиев – процедура за ОНС “доктор” – защита: 14 май 2024

На 14 май 2024 г. от 11:00 ч. в заседателната зала на бл. 105, ул. „Акад. Г. Бончев“, Академичен комплекс „4-ти километър“, ще се проведе защитата на дисертационен труд за получаване на образователната и научна степен „доктор“ на Борислав Енчев Георгиев, докторант на самостоятелна подготовка, на тема „Изследване на процесите на нефтопреработване с помощта на интеркритериален анализ“ (Област на висше образование: 4. „Природни науки, математика и информатика“, професионално направление: 4.6. „Информатика и компютърни науки“, докторска програма „Информатика“) с научни ръководители акад. дмн дтн Красимир Атанасов и проф. дтн Дичо Стратиев.

Председател на Научното жури е доц. д-р Симеон Рибагин.

Материалите по защитата са на разположение в канцеларията на Института по биофизика и биомедицинско инженерство – БАН, ул. “Акад. Г. Бончев”, бл. 105.

Приложени материали: