Конкурс за главен асистент за нуждите на секция “Биоинформатика и математическо моделиране”

Институтът по биофизика и биомедицинско инженерство при БАН – София обявява конкурс за главен асистент в област на висше образование 4. „Природни науки, математика и информатика“, професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки, научна специалност „Информатика“ за нуждите на секция „Биоинформатика и математическо моделиране“ към Института по биофизика и биомедицинско инженерство при БАН със срок 2 месеца от обнародването в Държавен вестник, бр. 102/26.11.2013 г. Документи се подават в канцеларията на института, ул. “Акад. Г. Бончев”, бл. 105.

Дата на публикуване: 26 ноември 2013