Конкурс за асистент в секция “Фотовъзбудими мембрани”

Институтът по биофизика и биомедицинско инженерство (ИБФБМИ) при БАН, София, обявява конкурс за асистент в област на висше образование 4. „Природни науки, математика и информатика“, професионално направление 4.3. „Биологически науки“, научна специалност „Биофизика“, за нуждите на секция „Фотовъзбудими мембрани“ към ИБФБМИ.

Кандидатите подават в канцеларията на ИБФБМИ, ул. “Акад. Г. Бончев”, бл. 105, следните документи:
− заявление за участие в конкурса;
− мотивационно писмо;
− автобиография;
− диплома за висше образование за образователно-квалификационна степен „магистър“;
− диплома за образователна и научна степен „доктор“ (ако има такава);
− медицинско свидетелство;
− свидетелство за съдимост;
− удостоверение за стаж по специалността (ако има такъв);
− други (по преценка на кандидата, напр. списък на публикации, изобретения и други научно-приложни резултати, препоръки, награди, сертификати и др.);
− електронен носител с всички гореизброени документи, както и копие от Правилника за условията и реда за придобиване на научни степени и за заемане на академични длъжности в ИБФБМИ при БАН.

Конкурсът е със срок 1 месец от публикуването на настоящата обява на сайта на ИБФБМИ.

Публикувано: 15 септември 2023 г.