Конкурс за главен асистент в секция “Електроиндуцирани и адхезивни свойства”

Институтът по биофизика и биомедицинско инженерство при БАН – София обявява конкурс за главен асистент в област на висше образование 4. “Природни науки, математика и информатика”, професионално направление “Биологически науки”, шифър 4.3., научна специалност “Биофизика” за нуждите на секция “Електроиндуцирани и адхезивни свойства” към Института по биофизика и биомедицинско инженерство при БАН със срок 2 месеца от обнародването в Държавен вестник, бр. 71/13.08.2013 г. Документи се подават в канцеларията на института, ул. “Акад. Г. Бончев”, бл. 105.

Дата на публикуване: 13 август 2013