Конкурс за доцент в секция “Биомеханика и управление на двигателната дейност”

Институтът по биофизика и биомедицинско инженерство при БАН – София обявява конкурс за доцент в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.3. Биологически науки, научна специалност „Биофизика“ за нуждите на секция “Биомеханика и управление на двигателната дейност” към Института по биофизика и биомедицинско инженерство при БАН със срок 2 месеца от обнародването в Държавен вестник, бр. 24/18.03.2014 г. Документи се подават в канцеларията на Института, ул. “Акад. Г. Бончев”, бл. 105.

Дата на публикуване: 18 март 2014