Конкурс за доцент в секция “Електроиндуцирани и адхезивни свойства”

Институтът по биофизика и биомедицинско инженерство (ИБФБМИ) при БАН, София, обявява конкурс за доцент в област на висше образование 4. „Природни науки, математика и информатика“, професионално направление 4.3. „Биологически науки“ (Биофизика), за нуждите на секция „Електроиндуцирани и адхезивни свойства“ към ИБФБМИ.
Конкурсът е със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“, бр. 27/24.03.2023 г. Документи се подават в канцеларията на Института, ул. “Акад. Г. Бончев”, бл. 105.

Дата на публикуване: 24.03.2023 г.