Конкурс за доцент в секция “Биомакромолекули и биомолекулни взаимодействия”

Институтът по биофизика и биомедицинско инженерство при БАН – София обявява конкурс за доцент в област на висше образование 4. “Природни науки, математика и информатика”, професионално направление “Биологически науки”, шифър 4.3., научна специалност “Биофизика” за нуждите на секция “Биомакромолекули и биомолекулни взаимодействия” към Института по биофизика и биомедицинско инженерство при БАН със срок 2 месеца от обнародването в Държавен вестник, бр. 67/30.07.2013 г. Документи се подават в канцеларията на института, ул. “Акад. Г. Бончев”, бл. 105.

Дата на публикуване: 30 юли 2013