Конкурс за редовна докторантура в ИБФБМИ

Институтът по биофизика и биомедицинско инженерство (ИБФБМИ) съобщава, че в съответствие с Решение № 363 на МС от 1.06.2022 г. и публикация в ДВ, бр. 60 от 29.07.2022 г., обявява конкурс за прием 1 редовен докторант по държавна поръчка за учебната 2022 – 2023 г., в професионално направление 4.6. “Информатика и компютърни науки”, научна специалност “Информатика”:

В срок от 15.08.2022 г. до 14.10.2022 г. кандидатите за редовна докторантура трябва да подадат в деловодството на ИБФБМИ необходимите документи за кандидатстване:
1. Молба до директора на ИБФБМИ, в която кандидатите посочват професионалното направление и специалността, за която кандидатстват и чуждия език, по който ще държат втория конкурсен изпит.
2. Автобиография;
3. Диплома за придобита образователно-квалификационна степен “магистър” с приложението или нотариално заверено копие от нея;
4. Удостоверение за признато висше образование, ако дипломата е издадена от чуждестранно висше училище;
5. Медицинско свидетелство;
6. Свидетeлство за съдимост;
7. Декларация по § 5 от доп.разпоредби на ПМС 90/26.05.2000 г. (може да изтеглите оттук)
8. Кандидатите могат да прилагат и други документи, удостоверяващи техните интереси и постижения в съответната научна област.
9. Фактура (или копие) за платена такса 30 лв. в Центъра за обучение при БАН – бул. “Цариградско шосе” № 125, бл. 26 Б, 2-ри етаж. (Таксата не зависи от броя на конкурсите, в които участват кандидатите).

Кандидатите без дипломи представят уверение от висшето училище за завършено образование, в което задължително се посочва средния успех от следването и оценката от защита на дипломната работа (или от положения държавен изпит).

Кандидатите за докторанти се уведомяват писмено за допускането им до конкурса. В писмото е указано кога и къде да получат програмите за конкурсните изпити.

За справки:

  • Деловодство на ИБФБМИ на адрес ул. “Акад. Г. Бончев”, блок 105, тел. 9792630
  • Централно управление на БАН, ул. “15 ноември” № 1, стая 310, тел. 9795260.

Публикувано: 29 юли 2022 г.