Конкурси за редовна докторантура в ИБФБМИ

Институтът по биофизика и биомедицинско инженерство (ИБФБМИ) съобщава, че в съответствие с Решение № 441 на МС от 22.06.2023 г., обявява следните конкурси за прием на редовни докторанти по държавна поръчка за учебната 2023 – 2024 г.:

 • 1 в професионално направление 4.3. “Биологически науки”, докторска програма “Биофизика”;
 • 1 в професионално направление 4.6. “Информатика и компютърни науки”, докторска програма “Информатика”;
 • 1 в професионално направление 5.2. “Електротехника, електроника и автоматика”, докторска програма “Приложение на принципите и методите на кибернетиката в различни области на науката”.

В срок от 14.08.2023 г. до 13.10.2023 г. кандидатите за редовна докторантура трябва да подадат в деловодството на ИБФБМИ необходимите документи за кандидатстване:

 1. Молба до директора на съответния институт на БАН, в която кандидатите посочват специалноста (специалностите), за която кандидатстват и чуждия език, по който ще държат втория конкурсен изпит;
 2. Автобиография;
 3. Диплома за придобита образователно-квалификационна степен “магистър” с приложението или нотариално заверено копие от нея;
 4. Удостоверение за признато висше образование, ако дипломата е издадена от чуждестранно висше училище;
 5. Медицинско свидетелство;
 6. Свидетeлство за съдимост;
 7. Кандидатите могат да прилагат и други документи, удостоверяващи техните интереси и постижения в съответната научна област.
 8. Фактура (или копие) за платена такса 40 лв. в Центъра за обучение при БАН – бул. “Цариградско шосе” № 125, бл. 26 Б, 2-ри етаж. (Таксата не зависи от броя на конкурсите, в които участват кандидатите).

Кандидатите без дипломи представят уверение от висшето училище за завършено образование, в което задължително се посочва средния успех от следването и оценката от защита на дипломната работа или от положения държавен изпит.

Кандидатите за докторанти се уведомяват писмено за допускането им до конкурса. В писмото е указано кога и къде да получат програмите за конкурсните изпити.

Изпитите ще се проведат:
по специалността: от 04 до 08.12.2023 година,
по чужди езици: от 11 до 15.12.2023 година.

Изисквания:
Успешно издържали конкурсните изпити са кандидатите, получили оценка от изпита по специалността най-малко мн. добър 4,50 и по западен език не по-малко от добър 4,00.