Конкурси за редовна докторантура в ИБФБМИ

Институтът по биофизика и биомедицинско инженерство (ИБФБМИ) съобщава, че в рамките на допълнителния конкурс за прием на редовни и задочни докторанти по държавна поръчка за учебната 2023 – 2024 г., в съответствие със Заповед № I-59/19.02.2024 г. на Председателя на БАН и публикация в Държавен вестник, са обявени:

– 1 място за редовна докторантура по професионално направление 4.3. “Биологически науки “, докторска програма “Биофизика”
– 2 места за редовна докторантура по професионално направление 4.6. “Информатика и компютърни науки”, докторска програма “Информатика”

В срок от 05.03.2024 г. до 05.05.2024 г. кандидатите за редовни докторанти трябва да подадат в деловодството на ИБФБМИ необходимите документи за кандидатстване:
1. Заявление за участие в конкурса до директора на ИБФБМИ, в която кандидатите посочват професионалното направление и акредитираната докторска програма, за която кандидатстват, и чуждия език, по който ще държат втория конкурсен изпит.
2. Автобиография;
3. Диплома за придобита образователно-квалификационна степен “магистър” с приложението или нотариално заверено копие от нея;
4. Удостоверение за признато висше образование, ако дипломата е издадена от чуждестранно висше училище;
5. Медицинско свидетелство;
6. Свидетeлство за съдимост;
7. Декларация по § 5 от доп.разпоредби на ПМС 90/26.05.2000 г. (може да изтеглите оттук)
8. Кандидатите могат да прилагат и други документи, удостоверяващи техните интереси и постижения в съответната научна област.
9. Фактура (или копие) за платена такса 40 лв. в Центъра за обучение при БАН – бул. “Цариградско шосе” № 125, бл. 26 Б, 2-ри етаж. (Таксата не зависи от броя на конкурсите, в които участват кандидатите).

Кандидатите без дипломи представят уверение от висшето училище за завършено образование, в което задължително се посочва средния успех от следването и оценката от защита на дипломната работа (или от положения държавен изпит).

Кандидатите за докторанти се уведомяват писмено за допускането им до конкурса. В писмото е указано кога и къде да получат програмите за конкурсните изпити.

Изпитите ще се проведат:

  • по специалността: от 10.06 до 14.06.2023 г.,
  • по чужди езици: от 17.06 до 21.06.2023 г.

Успешно издържали конкурсните изпити са кандидатите, получили оценка от изпита по специалността най-малко мн. добър 4,50 и по западен език не по-малко от добър 4,00.

За справки:

  • Деловодство на ИБФБМИ на адрес ул. “Акад. Г. Бончев”, блок 105, тел. 9792630
  • БАН Администрация, ул. “15 ноември” № 1, стая 310, тел. 9795260.