Конкурс за редовни докторанти в ИБФБМИ

Институтът по биофизика и биомедицинско инженерство съобщава, че в рамките на конкурса за прием на редовни и задочни докторанти по държавна поръчка за учебната 2013 – 2014 г. в съответствие с Решение № 288 на Министерския съвет от 10.05.2013 г. са обявени две места за редовни докторанти по шифър 4.3. “Биологически науки”: едно за научна специалност “Биофизика” и едно за научна специалност “Приложение на принципите и методите на кибернетиката в различни области на науката”. Обявата е обнародвана в Държавен вестник, брой 20/07.03.2014 г., стр. 58, 59.

В срок от 14.03.2014 г. до 14.05.2014 г. кандидатите за редовни докторанти трябва да подадат молба за участие в конкурса до директора на Института.

За справки:

  • Деловодство на ИБФБМИ на адрес ул. “Акад. Г. Бончев”, блок 105, тел. 9792630
  • Централно управление на БАН, ул. “15 ноември” № 1, стая 310, тел. 9795260.