15 август – 14 октомври 2016: Конкурс за редовни и задочни докторанти

Институтът по биофизика и биомедицинско инженерство съобщава, че в рамките на конкурса за прием на редовни и задочни докторанти по държавна поръчка за учебната 2016 – 2017 г. в съответствие с Решение № 328 на Министерския съвет от 03.05.2016 г. са обявени следните места:
– две места за редовна докторантура в професионално направление 4.3. “Биологически науки”, научна специалност “Биофизика”.
Обявата е обнародвана в Държавен вестник, брой 54/15.07.2016 г..

В срок от 15.08.2015 г. до 14.10.2015 г. кандидатите за редовна и задочна докторантура трябва да подадат молба за участие в конкурса до директора на Института.

За справки:

  • Деловодство на ИБФБМИ на адрес ул. “Акад. Г. Бончев”, блок 105, тел. 9792630
  • Централно управление на БАН, ул. “15 ноември” № 1, стая 310, тел. 9795260.