15 август – 13 октомври 2017: конкурс за редовни докторанти

Институтът по биофизика и биомедицинско инженерство съобщава, че в рамките на конкурса за прием на редовни и задочни докторанти по държавна поръчка за учебната 2017 – 2018 г. в съответствие с Решение № 236 на Министерския съвет от 27.04.2017 г. са обявени следните две места:
– 1 редовна докторантура в професионално направление 4.3. “Биологически науки”, научна специалност “Биофизика”;
– 1 редовна докторантура в професионално направление 4.6. “Информатика и компютърни науки”, научна специалност “Информатика”.
Обявата е обнародвана в Държавен вестник, брой 58/18.07.2017 г..

В срок от 15.08.2017 г. до 13.10.2017 г. кандидатите за редовна докторантура трябва да подадат молба за участие в конкурса до директора на Института.

За справки:

  • Деловодство на ИБФБМИ на адрес ул. “Акад. Г. Бончев”, блок 105, тел. 9792630
  • Централно управление на БАН, ул. “15 ноември” № 1, стая 310, тел. 9795260.