Конкурс за професор в секция “Биомакромолекули и биомолекулни взаимодействия”

Институтът по биофизика и биомедицинско инженерство (ИБФБМИ) при БАН, София, обявява конкурс за професор, в област на висше образование 4. „Природни науки, математика и информатика“, професионално направление 4.3. „Биологически науки“, научна специалност „Биофизика“, за нуждите на секция „Биомакромолекули и биомолекулни взаимодействия“ към Института, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“, бр. 94/12.11.2021 г. Документи се подават в канцеларията на Института, ул. “Акад. Г. Бончев”, бл. 105.

Дата на публикуване: 12 ноември 2021