Конкурс за професор в секция “Биоинформатика и математическо моделиране”

Институтът по биофизика и биомедицинско инженерство (ИБФБМИ) при БАН, София, обявява конкурс за професор, в област на висше образование 4. „Природни науки, математика и информатика“, професионално направление 4.6. „Информатика и компютърни науки“, научна специалност „Информатика“, за нуждите на секция „Биоинформатика и математическо моделиране“ към Института, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“, бр. 84/08.10.2021 г. Документи се подават в канцеларията на Института, ул. “Акад. Г. Бончев”, бл. 105.

Дата на публикуване: 08 октомври 2021