Конкурс за професор в секция „Липид-белтъчни взаимодействия“

Институтът по биофизика и биомедицинско инженерство при БАН – София обявява конкурс за професор в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.3. „Биологически науки“, научна специалност „Биофизика“ за нуждите на секция “Липид-белтъчни взаимодействия” към ИБФБМИ-БАН със срок 2 месеца от обнародването в Държавен вестник, бр. 91/24.11.2015 г. Документи се подават в канцеларията на Института, ул. „Акад. Г. Бончев“, бл. 105.

Дата на публикуване: 24 ноември 2015