Конкурс за професор в секция “Обработка и анализ на биомедицински сигнали и данни”

Институтът по биофизика и биомедицинско инженерство (ИБФБМИ) при БАН – София обявява конкурс за професор в област на висше образование 5. Технически науки, професионално направление 5.2. Електротехника, електроника и автоматика, научна специалност „Автоматизирани системи за обработка на информация и управление в медицината“, за нуждите на секция „Обработка и анализ на биомедицински сигнали и данни“ към ИБФБМИ – БАН, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“, бр. 23/17.03.2017 г. Документи се подават в канцеларията на Института, ул. “Акад. Г. Бончев”, бл. 105.

Дата на публикуване: 17 март 2017