Конкурс за професор в ИБФБМИ

Институтът по биофизика и биомедицинско инженерство (ИБФБМИ) при БАН, София, обявява конкурс за професор в област на висше образование 4. „Природни науки, математика и информатика“, професионално направление 4.3. „Биологически науки“, научна специалност „Биофизика“, за нуждите на секция „Фотовъзбудими мембрани“, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“, бр. 108/22.12.2020 г.
Документи се подават в канцеларията на ИБФБМИ, ул. Акад. Г. Бончев, бл. 105.

Дата на публикуване: 22 декември 2020