Конкурс за професор в секция “Фотовъзбудими мембрани”

Институтът по биофизика и биомедицинско инженерство (ИБФБМИ) при БАН – София обявява конкурс за професор в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.3. „Биологически науки“, научна специалност „Биофизика“ за нуждите на секция „Фотовъзбудими мембрани“ към ИБФБМИ със срок 2 месеца от обнародването в Държавен вестник, бр. 53/14.07.2015 г. Документи се подават в канцеларията на Института, ул. “Акад. Г. Бончев”, бл. 105.

Дата на публикуване: 14 юли 2015