Конкурс за професор в секция „QSAR и молекулно моделиране“

Институтът по биофизика и биомедицинско инженерство (ИБФБМИ) при БАН – София обявява конкурс за професор в област на висше образование 4. „Природни науки, математика и информатика“, професионално направление 4.6. „Информатика и компютърни науки“, научна специалност „Приложение на принципите и методите на кибернетиката в различни области на науката (in silico изследване на биоактивни молекули и моделиране на биологични процеси)“, за нуждите на секция „QSAR и молекулно моделиране“ към ИБФБМИ – БАН, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“, бр. 64/08.08.2017 г. Документи се подават в канцеларията на Института, ул. „Акад. Г. Бончев“, бл. 105.

Дата на публикуване: 08 август 2017