Конкурс за главен асистент в секция “Управление на двигателната дейност”

Институтът по биофизика и биомедицинско инженерство (ИБФБМИ) при БАН, София, обявява конкурс за главен асистент в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.3. Биологически науки, научна специалност „Приложение на принципите и методите на кибернетиката в различни области на науката (рехабилитация и кинезитерапия)“, за нуждите на секция „Управление на двигателната дейност“, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“.

Конкурсът е със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“, бр. 84/25.10.2019 г. Документи се подават в канцеларията на Института, ул. “Акад. Г. Бончев”, бл. 105.

Дата на публикуване: 25 октомври 2019