Конкурс за главен асистент в лаб. “Трансмембранна сигнализация”, ИБФБМИ-БАН

Институтът по биофизика и биомедицинско инженерство (ИБФБМИ) при БАН, София, обявява конкурс за главен асистент в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.3. Биологически науки (Биофизика), за нуждите на лаборатория „Трансмембранна сигнализация“ към ИБФБМИ.
Конкурсът е със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“, бр. 41/03.06.2022 г. Документи се подават в канцеларията на Института, ул. “Акад. Г. Бончев”, бл. 105.