Конкурс за главен асистент в секция “Биомакромолекули и биомолекулни взаимодействия”

Институтът по биофизика и биомедицинско инженерство (ИБФБМИ) при БАН, София, обявява конкурс за главен асистент за нуждите на секция „Биомакромолекули и биомолекулни взаимодействия“ към ИБФБМИ в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.3. Биологически науки (Биофизика), със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“, бр. 9/30.01.2024 г. Документи се подават в канцеларията на ИБФБМИ, ул. “Акад. Г. Бончев”, бл. 105.