Конкурси за главен асистент в секции “QSAR и молекулно моделиране” и “Електроиндуцирани и адхезивни свойства”

Институтът по биофизика и биомедицинско инженерство (ИБФБМИ) при БАН, София, обявява следните два конкурса за главни асистенти:
– един в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.3. „Биологически науки“, научна специалност „Приложение на
принципите и методите на кибернетиката в областта на зависимости структура – активност на биологично активни вещества“, за нуждите на секция „QSAR и молекулно моделиране“ към ИБФБМИ;
– един в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.3. „Биологически науки“, научна специалност „Биофизика“, за нуждите на секция „Електроиндуцирани и адхезивни свойства“ към ИБФБМИ,
със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“, бр. 42/26.05.2017 г.. Документи се подават в канцеларията на института, ул. „Акад. Г. Бончев“, бл. 105.

Дата на публикуване: 26 май 2017