Конкурс за докторанти в ИБФБМИ

Институтът по биофизика и биомедицинско инженерство (ИБФБМИ) съобщава, че в рамките на допълнителния конкурс за прием на редовни и задочни докторанти по държавна поръчка за учебната 2017 – 2018 г. в съответствие с Решение № 236 на Министерския съвет от 27.04.2017 г. са обявени:
– 1 място за редовна докторантура по шифър 4.6. “Информатика и компютърни науки”, научна специалност “Информатика”;
– 1 място за задочна докторантура по шифър 4.3. “Биологически науки”, научна специалност “Физиология на животните и човека (Физиология на сърдечно-съдовата система)”.

Обявата е обнародвана в Държавен вестник, брой 22/13.03.2018 г..

В срок от 13.03.2018 г. до 11.05.2018 г. кандидатите за редовни докторанти трябва да подадат необходимите документи за кандидатстване:
1. Молба до директора на ИБФБМИ, в която кандидатите посочват специалноста (специалностите), за която кандидатстват и чуждия език, по който ще държат втория конкурсен изпит.
2. Автобиография;
3. Диплома за придобита образователно-квалификационна степен “магистър” с приложението или нотариално заверено копие от нея;
4. Удостоверение за признато висше образование, ако дипломата е издадена от чуждестранно висше училище;
5. Медицинско свидетелство;
6. Свидетeлство за съдимост;
7. Декларация по § 5 от доп.разпоредби на ПМС 90/26.05.2000 г. (може да изтеглите оттук)
8. Кандидатите могат да прилагат и други документи, удостоверяващи техните интереси и постижения в съответната научна област.
9. Фактура (или копие) за платена такса 30 лв. в Центъра за обучение при БАН – бул. “Цариградско шосе” № 125, бл. 26Б, 2-ри етаж. (Таксата не зависи от броя на конкурсите, в които участват кандидатите).

Кандидатите без дипломи представят уверение от висшето училище за завършено образование, в което задължително се посочва средния успех от следването и оценката от защита на дипломната работа /или от положения държавен изпит/.

За справки:

  • Деловодство на ИБФБМИ на адрес ул. “Акад. Г. Бончев”, блок 105, тел. 9792630
  • Централно управление на БАН, ул. “15 ноември” № 1, стая 310, тел. 9795260.