Конкурс за редовни докторанти в ИБФБМИ

Институтът по биофизика и биомедицинско инженерство (ИБФБМИ) съобщава, че в рамките на редовния конкурс за прием на редовни и задочни докторанти по държавна поръчка за учебната 2019 – 2020 г., в съответствие с Решение № 241 на Министерски съвет от 25.04.2019 г., са обявени:
– 1 място за редовна докторантура по професионално направление 4.3. “Биологически науки”, научна специалност “Биофизика”;
– 1 място за редовна докторантура по професионално направление 4.3. “Биологически науки”, научна специалност “Приложение на принципите и методите на кибернетиката в различни области на науката (изследване на биологично активни молекули с in silico подходи)”;
– 1 място за редовна докторантура по професионално направление 4.6. “Информатика и компютърни науки”, научна специалност “Информатика”.

В срок от 13.08.2019 г. до 11.10.2019 г. кандидатите за редовни докторанти трябва да подадат в деловодството на ИБФБМИ необходимите документи за кандидатстване:
1. Молба до директора на ИБФБМИ, в която кандидатите посочват специалноста (специалностите), за която кандидатстват и чуждия език, по който ще държат втория конкурсен изпит.
2. Автобиография;
3. Диплома за придобита образователно-квалификационна степен “магистър” с приложението или нотариално заверено копие от нея;
4. Удостоверение за признато висше образование, ако дипломата е издадена от чуждестранно висше училище;
5. Медицинско свидетелство;
6. Свидетeлство за съдимост;
7. Декларация по § 5 от доп.разпоредби на ПМС 90/26.05.2000 г. (може да изтеглите оттук)
8. Кандидатите могат да прилагат и други документи, удостоверяващи техните интереси и постижения в съответната научна област.
9. Фактура (или копие) за платена такса 30 лв. в Центъра за обучение при БАН – бул. “Цариградско шосе” № 125, бл. 26 Б, 2-ри етаж. (Таксата не зависи от броя на конкурсите, в които участват кандидатите).

Кандидатите без дипломи представят уверение от висшето училище за завършено образование, в което задължително се посочва средния успех от следването и оценката от защита на дипломната работа /или от положения държавен изпит/.

Кандидатите за докторанти се уведомяват писмено за допускането им до конкурса. В писмото е указано кога и къде да получат програмите за конкурсните изпити.

Изпитите ще се проведат:

  • по специалността: от 02 до 06.12.2019 година,
  • по чужди езици: от 09 до 13.12.2019 година.

За справки:

  • Деловодство на ИБФБМИ на адрес ул. “Акад. Г. Бончев”, блок 105, тел. 9792630
  • Централно управление на БАН, ул. “15 ноември” № 1, стая 310, тел. 9795260.

Обявата е обнародвана в Държавен вестник, брой 63/09.08.2019 г.