Конкурси за професор и доценти в ИБФБМИ

Институтът по биофизика и биомедицинско инженерство (ИБФБМИ) при БАН, София, обявява конкурси за:
професор в област на висше образование 5. Технически науки, професионално направление 5.2. Електротехника, електроника и автоматика, научна специалност „Автоматизирани системи за обработка на информация и управление (в медицината)“ за нуждите на секция „Обработка и анализ на биомедицински сигнали и данни“ към ИБФБМИ;
доцент в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.3. Биологически науки, научна специалност „Биофизика“ за нуждите на секция „Биомакромолекули и биомолекулни взаимодействия“ към ИБФБМИ.
доцент в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки, научна специалност „Информатика (Интуиционистки размити множества и логики)“ за нуждите на секция „Биоинформатика и математическо моделиране“ към ИБФБМИ.

Трите конкурса са със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“, бр. 94/24.11.2017 г. Документи се подават в канцеларията на Института, ул. “Акад. Г. Бончев”, бл. 105.

Дата на публикуване: 24 ноември 2017