Конкурси за главен асистент и професор в ИБФБМИ

Институтът по биофизика и биомедицинско инженерство (ИБФБМИ) при БАН, София, обявява 2 конкурса – за главен асистент и за професор, двата в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.3. Биологически науки, научна специалност „Биофизика“, за нуждите на секция „Биомакромолекули и биомолекулни взаимодействия“ към Института, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“.

Двата конкурса са със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“, бр. 41/21.05.2019 г. Документи се подават в канцеларията на Института, ул. “Акад. Г. Бончев”, бл. 105.

Дата на публикуване: 21 май 2019