Конкурси за главен асистент в секция „QSAR и молекулно моделиране“, ИБФБМИ

Институтът по биофизика и биомедицинско инженерство (ИБФБМИ) при БАН, София, обявява два конкурса за главен асистент за нуждите на секция „QSAR и молекулно моделиране“ към ИБФБМИ в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, както следва: един в професионално направление 4.3. Биологически науки и един в
професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“, бр. 56/19.07.2022 г. Документи се подават в канцеларията на ИБФБМИ, ул. “Акад. Г. Бончев”, бл. 105.