Конкурс за доцент в секция “Биоинформатика и математическо моделиране”, ИБФБМИ-БАН

Институтът по биофизика и биомедицинско инженерство (ИБФБМИ) при БАН, София, обявява конкурс за доцент в област на висше образование 4. „Природни науки, математика и информатика“, професионално направление 4.6. „Информатика и компютърни науки“, научна специалност „Информатика“, за нуждите на секция „Биоинформатика и математическо моделиране“ към ИБФБМИ.
Конкурсът е със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“, бр. 26/01.04.2022 г. Документи се подават в канцеларията на Института, ул. “Акад. Г. Бончев”, бл. 105.

Дата на публикуване: 01.04.2022 г.