Конкурси за професор и за главен асистент

Институтът по биофизика и биомедицинско инженерство (ИБФБМИ) при БАН, София, обявява конкурси за:
професор в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.3. Биологически науки, научна специалност „Биофизика“ – един за нуждите на секция „Липид-белтъчни взаимодействия“ към ИБФБМИ;
главен асистент в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.3. Биологически науки, научна специалност „Физиология на животните и човека“ – един за нуждите на секция „Възбудими структури“ към ИБФБМИ.
Двата конкурса са със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“, бр. 103/27.12.2016 г. Документи се подават в канцеларията на Института, ул. “Акад. Г. Бончев”, бл. 105.

Дата на публикуване: 27 декември 2016