06 януари 2021: Дафина Петкова – процедура за ОНС “доктор” – защита: 20 януари 2021

На 20 януари 2021 г. от 10:30 ч. в заседателната зала на бл. 105, ул. „Акад. Г. Бончев“, Академичен комплекс „4-ти километър“, ще се проведе защитата на дисертационен труд за получаване на образователната и научна степен „доктор“ на Дафина Йорданова Петкова, задочен докторант, на тема Изследвания и програмна реализация в теорията на обобщените мрежи“ (Област на висше образование: 4. „Природни науки, математика и информатика“, професионално направление: 4.6. „Информатика и компютърни науки“, научна специалност „Информатика“) с научен ръководител чл.-кор. проф. дмн дтн Красимир Атанасов.

Председател на Научното жури е проф. д-р Таня Пенчева.

Материалите по защитата са на разположение в канцеларията на Института по биофизика и биомедицинско инженерство – БАН, ул. “Акад. Г. Бончев”, бл. 105.

Приложени материали:

Дата на публикуване: 6 януари 2021