10 август 2020: Екатерина Йоцова – процедура за доктор – защита: 27 август 2020

На 27 август 2020 г. от 14:00 ч. в заседателната зала на бл. 21, ул. „Акад. Г. Бончев“, Академичен комплекс „4-ти километър“, ще се проведе защитата на дисертационен труд за получаване на образователната и научна степен „доктор“ на Екатерина Калинова Йоцова, редовен докторант в секция „Фотовъзбудими мембрани“ с научен ръководител проф. д-р Емилия Любомирова Апостолова и научен консултант доц. д-р Анелия Георгиева Добрикова, на тема „Чувствителност, инхибиране и защита на фотосинтетичния апарат в условия на кадмиев стрес“ (Област на висше образование: 4. „Природни науки, математика и информатика“, професионално направление: 4.3. „Биологически науки“, научна специалност „Биофизика“).

Председател на Научното жури е проф. д-р Емилия Любомирова Апостолова.

Материалите по защитата са на разположение в канцеларията на Института по биофизика и биомедицинско инженерство – БАН, ул. “Акад. Г. Бончев”, бл. 105.

Приложени материали:

Дата на публикуване: 10 август 2020