Конкурс за главен асистент в секция “Възбудими структури”

Институтът по биофизика и биомедицинско инженерство – БАН, София, обявява конкурс за главен асистент, професионално направление „Биологически науки“, шифър 4.3, научна специалност „Биофизика“, за нуждите на секция „Възбудими структури“ към института със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“, бр. 56/08.07.2014 г. Документи се подават в канцеларията на Института, ул. “Акад. Г. Бончев”, бл. 105.

Дата на публикуване: 08 юли 2014