Документи на доц. д-р Галя Станева в конкурс за професор

Във връзка с конкурса за академичната длъжност „професор“ в област на висше образование 4. „Природни науки, математика и информатика“, професионално направление 4.3. „Биологически науки“, научна специалност „Биофизика“ за нуждите на секция „Липид-белтъчни взаимодействия“ към Института по биофизика и биомедицинско инженерство при БАН, обявен в ДВ бр. 91/24.11.2015 г., с единствен участник доц. д-р Галя Марчева Станева и съгласно чл. 6.9 от Правилника за условията и реда за придобиване на научни степени и за заемане на академични длъжности в ИБФБМИ, БАН, днес, 04.04.2016 г., се публикуват рецензиите и становищата на членовете на Научното жури, както и резюметата на доц. д-р Галя Марчева Станева.

Приложени материали:

Дата на публикуване: 04 април 2016 г.