Документи на доц. Ирена Жекова за процедура за професор

Във връзка с конкурса за академичната длъжност „професор“ в област на висше образование 5. Технически науки, професионално направление 5.2. Електротехника, електроника и автоматика“, научна специалност „Автоматизирани системи за обработка на информация и управление в медицината“, за нуждите на секция „Обработка и анализ на биомедицински сигнали и данни“ към Института по биофизика и биомедицинско инженерство при БАН, обявен в ДВ бр. 23/17.03.2017 г., с единствен участник доц. Ирена Илиева Жекова и съгласно чл. 6.9 от Правилника за условията и реда за придобиване на научни степени и за заемане на академични длъжности в ИБФБМИ, БАН, днес, 10.07.2017 г., се публикуват рецензиите и становищата на членовете на Научното жури, както и резюметата на избрани научни трудове на доц. Ирена Жекова.

Приложени материали:

Дата на публикуване: 10 юли 2017 г.