30 март 2012: Ивелина Миткова Вардева

Защитата на дисертационния труд на гл. ас. Ивелина Миткова Вардева на тема “Модели на процеси в мрежова сигурност чрез обобщени мрежи”, с научни ръководители проф. дмн дтн Красимир Атанасов, ИБФБМИ, и доц. д-р Сотир Сотиров, Университет “Проф. А. Златаров” – Бургас, ще се състои на 18 април 2012 г. от 11:00 часа в залата на ИБФБМИ, бл. 105.

Материалите по защитата са на разположение в канцеларията на Институт по биофизика и биомедицинско инженерство – БАН, ул. “Акад. Г. Бончев”, бл. 105, София.

Приложени материали:

Публикувано: 30 март 2012.