28 ноември 2011: Камелия Христова

Защитата на дисертационния труд на Камелия Тодорова Христова на тема “Модулирано взаимодействие на остеобластни клетки с хидроксиапатитни материали“, с научен ръководител проф. Георги Алтънков, ще се състои на 16 декември 2011 г. от 11:00 часа в залата на Институт по физиология на растенията и генетика – БАН, ул. “Акад. Г. Бончев”, бл. 21., София.

Материалите по защитата са на разположение в канцеларията на Институт по биофизика и биомедицинско инженерство – БАН, ул. “Акад. Г. Бончев”, бл. 105, София.

Публикувано: 28 ноември 2011.