12 септември 2011: Кольо Данков

Защитата на дисертационния труд на Кольо Георгиев Данков на тема “Роля на организацията на фотосинтетичния апарат за устойчивостта му към температурен и светлинен стрес”, с научен ръководител доц. д-р Емилия Апостолова, ще се състои на 30 септември 2011 г. от 11:00 часа в залата на Институт по физиология на растенията и генетика – БАН, ул. “Акад. Г.Бончев”, бл. 21, София.

Материалите по защитата са на разположение в канцеларията на Институт по биофизика и биомедицинско инженерство – БАН, ул. “Акад. Г. Бончев”, бл. 105, София.

Приложени материали:

Публикувано: 12 септември 2011.