14 януари 2019: Константин Владимиров Добрев – процедура за доктор – защита: 30 януари 2019

На 30 януари 2019 г. от 14:00 ч. в заседателната зала на бл. 21, ул. „Акад. Г. Бончев“, Академичен комплекс „4-ти километър“, ще се проведе защитата на дисертационен труд за получаване на образователната и научна степен „доктор“ на Константин Владимиров Добрев, редовен докторант, на тема „Промени в ефективността на фотосинтетичните процеси в Arabidopsis thaliana в отсъствието на лютеин и при третиране с висок светлинен интензитет“ (Област на висше образование: 4. „Природни науки, математика и информатика“, професионално направление: 4.3. „Биологически науки“, научна специалност „Биофизика“) с научен ръководител проф. д-р Антоанета Попова и научен консултант проф. д-р Мая Величкова.
Председател на Научното жури е проф. д-р Антоанета Попова.

Материалите по защитата са на разположение в канцеларията на Института по биофизика и биомедицинско инженерство – БАН, ул. “Акад. Г. Бончев”, бл. 105.

Приложени материали:

Дата на публикуване: 14 януари 2019