21 септември 2012: Кристиян Иванов Тахтаков

Институтът по биофизика и биомедицинско инженерство при БАН и Научното жури за присъждане на научната и образователна степен “доктор” съобщават, че на 09.10.2012 г. от 14 ч. в Заседателната зала на бл. 105 ще се проведе открито заседание на Научното жури за защита на дисертационен труд на тема “Устройство за превенция на гръбначни изкривявания и експериментална оценка на приложимостта му” на Кристиян Иванов Тахтаков, редовен докторант в ИБФБМИ при БАН, професионално направление 7.5 “Кинезитерапия и рехабилитация”, научна специалност 02.21.10 “Приложение на принципите и методите на кибернетиката в различни области на науката”.

  • Научен ръководител: проф. дтн Росица Райкова
  • Рецензенти: проф. д-р Михаил Матвеев, доц. д-р Лидия Митуцова
  • Председател на НЖ: проф. д-р Михаил Матвеев

Материалите по защитата са на разположение в канцеларията на ИБФБМИ – БАН, ул. “Акад. Г. Бончев” бл. 105 и са публикувани на интернет страницата на института.

Приложени материали:

Публикувано: 21 септември 2012