Конкурс за главен асистент — секция “Липид-белтъчни взаимодействия в биологичните мембрани”

Институтът по биофизика и биомедицинско инженерство – БАН, София, обявява конкурс за главен асистент, професионално направление „Биологически науки“, шифър 4.3, за нуждите на секция „Липид-белтъчни взаимодействия в биологичните мембрани“ към Института със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документи се подават в канцеларията на института, ул. Акад. Г. Бончев, бл. 105.

Дата на публикуване: 10 май 2013